CONVERSANT-TOIMINIMEN HENKILÖTIETOLAIN (10 JA 24 §) JA EU:N YLEISEN TIETOSUOJA-
ASETUKSEN (GDPR) MUKAINEN REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE.
Laadittu 24.5.2018

REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Conversant
Osoite: Nihtimäentie 8 B 4, 02630 ESPOO
Puhelin: 041 50311103
Sähköposti: phillip.clifford@conversant.fi

REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ
Nimi: Phillip Clifford
Osoite: Nihtimäentie 8 B 4, 02630 ESPOO
Puhelin: 041 50311103
Sähköposti: phillip.clifford@conversant.fi

REKISTERIN NIMI
Rekisterin nimi on Conversant-toiminimen asiakas-, jäsen- ja markkinointirekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja
kehittämiseen, palvelujen myyntiin ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen.
Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten poikkeamatilanteiden, reklamaatioiden ja muiden
vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.
Henkilötietoja käsitellään myynnin edistämiseksi sekä markkinointiviestinnän ja markkinoinnillisen
tiedottamisen toteuttamiseksi, sekä asiakkaille suunnatussa viestinnässä, kuten tiedotus- ja
uutisointitarkoituksissa sekä poikkeamaviestinnässä. Henkilötietoja käsitellään myös
asiakastapahatumien järjestämisen ja asiakastyytyväisyyskyselyiden yhteydessä.
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus kieltää häneen kohdistettu suoramarkkinointi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET
Henkilötietoja käsitellään seuraavin oikeusperustein:
(a) Käsittely perustuu rekisteröidyn yksiselitteisesti antamaan suostumukseen (joka on
rekisteröidyn peruutettavissa milloin tahansa);
(b) Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (esim. asiakassuhde,
jäsenyys);
(c) Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena.

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu voi olla olemassa esimerkiksi, kun rekisteröidyn ja
rekisterinpitäjän välillä on merkityksellinen ja asianmukainen suhde, koska rekisteröity on
rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut
odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä. Tietoja ei
käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä rekisterin käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja.
Rekisteri sisältää henkilötietoja rekisterinpitäjän asiakkaista.
Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot:
(d) Perustiedot henkilöistä: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero;
(e) Laskutustiedot.
Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista
suhteessa niihin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.
Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja säilytetään kolme vuotta, jonka jälkeen tiedot poistetaan rekisteristä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.
Edellä kuvatun lisäksi henkilötietoja kerätään seuraavista lähteistä:
(f) www-lomakkeilla lähetetyt viestit;
(g) Puhelin;
(h) Sähköpostiviestit.

HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA SIIRTO EU:N TAI ETA:N
ULKOPUOLELLE
Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei luovuteta säännömukaisesti muille tahoille. Rekisterinpitäjä voi
käyttää tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa
rekisterinpitäjän lukuun toimivia sopimuskumppaneita eli henkilötietojen käsittelijöitä, joille siirretään
yhteistyön puitteissa henkilötietoja toimeksiantosopimuksen ja sen tietosuojaehtojen mukaisesti
käsiteltäväksi.
Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN JA HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston
fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä,
että tallennettuja tietoja sekä käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä
tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
(i) Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja
vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö
tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön
esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-
asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan edellä mainitulle rekisterinpitäjän
yhteyshenkilölle.

(j) Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on
muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn
rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

MUUTOKSET
Rekisterinpitäjä voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ilmoittamalla muutoksista
verkkosivuille laitettavilla ilmoituksilla, sähköpostitse, tai ilmoittamalla asiasta muussa yhteydessä tai
päivitysten yhteydessä.